Aktuellt


Vår nya hållbarhetsbroschyr

12.1.2021

Vår nya hållbarhetsbroschyr är klar. I publikationen framställer vi de steg vi tagit för att bli koldioxidneutrala och uppmuntrar alla andra att vidta motsvarande åtgärder. Tillsammans gör vi vår jord en bra plats att bo på även för kommande generationer.

Max Alfthan och Ari Virtanen nya styrelsemedlemmar i Saxo

6.10.2020

SAXO Abs extraordinära bolagstämma hölls den 6. oktober 2020. Stämman beslöt att utnämna två nya styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter utsågs Max Alfthan och Ari Virtanen. I styrelsen fortsätter Charlotta Björnberg-Paul (ordförande), Fredrik Björnberg, Henrik Björnberg (vice ordförande), Jonathan Björnberg, Maria Björnberg, Amanda Rejström och Heikki Räty

”Vi uppskattar högt att vi via dethär ökar vårt internationella affärskunnande, fördjupar vår erfarenhet och effektiverar vår beslutsdynamik. De här utnämningarna konkretiserar även vår vilja att utveckla vår bolagsstyrning då världen klart förändrats sedan COVID-19 pandemin brutit ut. Jag är entusiastisk över att få hälsa Max Alfthan ochAri Virtanen välkomna i styrelsen och i utformandet av Saxos fortsatta tillväxthistoria”, säger Charlotta Björnberg-Paul, Saxos styrelseordförande.

Saxo på väg mot koldioxidneutralitet

27.8.2020

Saxos koldioxidutsläpp under första hälften av 2020 var ungefär 1600 ton. Utsläppen uppstår som en följd av energikosumtionen i vår egen produktion, arbetsresor, de anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen, fabrikernas avfall och de frakter vi betalar för.

Nästan 1400 ton av utsläppen utgörs av Plastone Estonias energianvändning. Där kommer vi att övergå till energi producerad utan fossila bränslen från och med början av 2021 och således minska koldioxidutsläppen till under 500 ton per år. Denna övergång gjordes för vår produktion i Finland redan i början av detta år.

Saxos egna skogar utgör en effektiv kolsänka som utvärderats motsvara ungefär 700 ton koldioxid per år då vi fortsätter vårda skogen enligt hållbara principer. Saxos målsättning är att vara koldioxidneutral år 2025 men nu ser det ut som att detta mål kommer att uppnås rendan 2021!

Dotterbolaget Mekalasi har köpt Pamtech Finland ab

31.1.2020

Pamtech levererar pneutmatiska postsystem till sjukhus, apotek, handeln och industrin.

Pamtechs service och monteringsfunktion passar väl ihop med Mekalasis motsvarande verksamhet och underlättar för oss att betjäna våra nuvarande och kommande kunder ännu bättre.

Saxo investerar i skogen

27.12.2019

Som en del av vår strategi för hållbarhet har vi förvärvat nästan 500 hektar skog i Norra Österbotten.

Avsikten är att odla skogen genom iakttagande av kontinuerlig tillväxt för att den växande skogen därmed skulle binda betydande mängder koldioxid.

Området består också av kärrmarker i naturtillstånd vilka utgör effektiva kolsänkor. Skogsbruket är en av de faktorer som kommer att hjälpa koncernen i sitt mål om att bli kolneutral fram till år 2025.